โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560