เจ้าหน้าที่ 

 

     
 

นางสาวคมคาย ศรีเปารยะ (เลขาคณะบริหารธุรกิจ)

 
     

นางสาวฉวีวรรณ แย้มโกมล

นางสาวจรรพร  บุญแต่ง

นายนพพร หิรัญสุข

     

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร

นายหฤษฎ์ โตพันธุ์

นางสาวขนิษฐา อับดุลกะเด