บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

  อาจารย์ ดร.พวงชมพู  โจนส์ (ประธานหลักสูตร)
  Ph.D.(Marketing) Victoria University of Technology, Australia
  บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   

 

  ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
  ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ.(ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์ ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง
  Ph.D.(Information Systems) Victoria University of Wellington, New Zealand 
  วท.ม.(การจัดการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย M.Sc. (Information Management) Asian Institute of Technolgoy, Thailand
  วท.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์นุช  สัทธาฉัตรมงคล
  บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์อรรถพล  ธรรมไพบูลย์
  M.Sc.(Marketing) Golden Gate University, USA.
  บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์