หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรนานาชาติ

    อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ภู่เผือก (ประธานหลักสูตร)
  D.B.A. (International Business) Pacific States University, USA.
  วท.บ.(การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  คบ.(การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

    Ms.Zhao  Jingyan
  M.S.F. (Financial and Investment Analysis Management) Exeter University, UK.
  B.B.A. (Finance Market Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
   

 

 

    Mr.Conrado Aquino
  MBA. (Management and Human Resources) University of Sto.Tomas, Philippines
  BSBA. (Management and Human Resources) Ateneo de Davao University, Philippines
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์อุรุพงษ์ ไสยรัตน์
  MBA. (Business Administration) Shanghai University, China
  ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ (จีน) หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม