สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

  อาจารย์ ดร.แววมยุรา  คำสุข (ประธานหลักสูตร)
  ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   วท.บ.(วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์มาริสสา  อินทรเกิด
  วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์นิรันดร์  ฉิมพาลี
  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
   

 

  อาจารศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
  บบธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์พิมสหรา ยาคล้าย
  วท.ม (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ (เทคโนโลยีการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ทัศนีญา  ผิวขม
  บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
   

 

    อาจารย์วิชุตา  อยู่ยงค์ (ลาศึกษาต่อ)
  วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี