สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  อาจารย์ณธภร  ธรรมบุญวริศ (หัวหน้าสาขา)
  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
   

 

  อาจารย์กิตติ  เลิศกมลรักษ์
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
   
   

 

  อาจารย์สาริยา  นุชอนงค์
  M.I.T. (Information Technology), Queensland University of Technology, Australia 
  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   
   

 

  อาจารย์เจริญศักดิ์  แซ่จึง
  M.Sc.(Information Technology for Manufacture) University of Warwick, UK.
  สต.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   

 

  อาจารย์ ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน์
  ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 

  อาจารย์พีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
  M.S.(Computer Science) Western Michigan University, USA.
  B.S.(Electrical Engineering) Western Michigan University, USA.