สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

    อาจารย์มธุรพจน์  ศรีโพนทอง (หัวหน้าสาขา)
  บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
   
   

 

    อาจารย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
   

 

    ผศ.รุ่งฤดี  รัตนวิไล
  ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   

 

  อาจารย์สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
  Master of International Business (Global MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
   

 

  อาจารย์นราภรณ์ ธรรมดี
  M.A.(Internation Business),Anglia Ruskin University, UK. บธ.ม. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ศศ.บ.(อังกฤษ-ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ