สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์ชรินพร  งามกมล
  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   

 

  ผศ.สถาพร  ปิ่นเจริญ
  พบ.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   

 

    ผศ.ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง
  บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   

 

    อาจารย์ประนอม  ลอองนวล
  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
   
   

 

    อาจารย์เจริญรัตน์  เบญจรัตนาภรณ์
  M.B.A. (General Management) University of Wollongong, Australia
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
   

 

    อาจารย์นันทวุฒิ  ครุธา
  ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   

 

  อาจารย์มรกต  กำแพงเพชร
  บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่