หลักสูตร 

สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Business Administration Program in Finance

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รายละเอียด

การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
Industrial Management and Innovation

 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีการเชื่อมโยงความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม      รายละเอียด

 

 
การตลาดมืออาชีพด้วยนวัตกรรม
Innovative Professional Marketing

 วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไปทั้งทางด้านทฤษฎีทางด้านการตลาด ความมีคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมและประสบการณ์ที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพการตลาดผสมผสานกับความสามารถและความเข้าใจการใช้เครื่องมือนวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างให้บัณฑิตของหลักสูตรเป็นเลิศในความสามารถและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการประกอบอาชีพและธุรกิจทางการตลาดรายละเอียด

 
สาขาการเงินและนวัตกรรม 
Financial and Innovation

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์วิชาชีพด้านการเงิน สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมรายละเอียด

 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชา ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเสริมสร้างการเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งออกและนำเข้าที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจและองค์การ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รับผิดชอบต่อสังคม

 
 
สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration (Management)

 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ม่ความรอบรู้ในสาขาวิชาทางด้านการจัดการ โดยเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำที่มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชา ทั้งทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม